Hafan > Amdanom > Llywodraethwyr

Llywodraethwyr


Cadeirydd / Cyngor Cymuned:  Mrs Ceri Hughes
Is-Gadeirydd / Rhieni: Mrs Catrin Jones
Cymunedol: Mrs Elaine Williams 
Cyfetholedig: Mr John Hughes     
Awdurdod Addysg: Mrs Nia Williams a Dr Eilir Hughes
Rhieni: Miss Emma Jones, Mr Laurent Gorce
Pennaeth: Mrs Annwen Hughes
Athrawon: Miss Eleri Williams
Cynrychiolydd Cwricwlwm: - 
Staff Ategol:
 
Clerc: Miss Caren Thomas

Mae’r Corff Llywodraethu’n gweithio’n agos iawn gyda’r pennaeth, y staff a’r Awdurdod Lleol er mwyn cynorthwyo i ddarparu addysg o’r safon orau posibl ar gyfer holl blant yr ysgol.

Gellir cysylltu â Chadeirydd y Llywodraethwyr, Mrs Ceri Hughes, drwy’r Clerc, Miss Caren Thomas:

Ffôn: 01758 613441
Ebost: Caren Thomas

Dyletswyddau’r Llywodraethwyr

Rhaid i’r Llywodraethwyr gydweithio yn agos gyda’r pennaeth i sicrhau fod yr ysgol yn gweithio’n effeithiol.

  1. Bod yn ‘ffrind beirniadol’ yn cefnogi yr ysgol i sicrhau’r amodau gorau posibl ar gyfer plant a staff
  2. Maen nhw’n gyfrifol am berfformiad cyffredinol yr ysgol
  3. Rhaid iddyn nhw archwilio cwricwlwm yr ysgol yng ngoleuni polisïau’r Awdurdod Addysg.
  4. Rheoli arian sydd wedi ei drosglwyddo o’r Awdurdod Addysg.
  5. I fod yn gyfrifol am benodi staff yr ysgol.
  6. Sicrhau fod gwybodaeth am yr ysgol ar gael i’r rhieni.
  7. Bod yn gyfrifol am drefnu adroddiad i’r rhieni a threfnu cyfarfod i drafod cynnwys yr adroddiad ag unrhyw fater arall sy’n ymwneud â bywyd yr ysgol.

Disgwylir i’r Llywodraethwyr fynychu hyfforddiant y trefnir gan yr A.Ll. Cynhelir 2 gyfarfod bob tymor yn ystod y flwyddyn. Cynhelir is-bwyllgorau fel bo’r angen.